เติบโตร่วมกันเพื่อโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาร้านค้าของเรา

  Breeding Techniques

  How to stabilized cannabis strains

  As highlighted, attaining a stabilized strain yields more predictable outcomes. This is achieved through employing breeding techniques like backcrossing and selfing, which are conducted until parent plants capable of producing highly similar offspring are obtained. Such precision in breeding not only streamlines the cultivation process but also provides breeders and growers with a clear expectation of the genetic expressions they are nurturing.

  Backcrossing: Backcrossing is a technique used by breeders to stabilize strains. It involves taking a cannabis plant and crossing it with a parent plant or a genetically similar plant. This procedure increases the likelihood that the offspring will carry two versions of the desired genes, making certain traits appear more frequently.

  Selfing: Selfing, on the other hand, requires only one female cannabis plant and one of its clones. To perform selfing, breeders reverse the sex of the clone and self-pollinate the mother plant. This process results in seeds that exhibit the desired traits more often, although it may increase the chances of hermaphroditism in the offspring.
  Backcrossing versus selfing

  Backcrossing versus selfing.