เติบโตร่วมกันเพื่อโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาร้านค้าของเรา

    Why Should I Breed New Strains?

    With a plethora of strains already gracing the cannabis landscape, one may ponder the rationale behind the relentless pursuit of novel strains. The essence of this endeavor lies in the potential to unveil unique offerings not yet mirrored in the existing market. As breeders embark on new breeding ventures, they blend the genetic tapestry of distinct strains, each bearing a slight variance from its kin, paving the way for an offspring embellished with a fusion of traits. This genetic interplay burgeons into a spectrum of terpene profiles and effects, etching new experiences for the aficionado. Take, for instance, the advent of hemp breeding which ushered in Delta-8 THC, a gentler cousin of the conventional THC, spawning a new lineage of cannabis merchandise. This process of knitting together genetic threads from disparate strains is known as breeding, while the meticulous selection of desirable traits, shedding the undesirable ones, is termed selective breeding. Thus, crafting a new strain morphs into a journey of discerning trait selection, followed by the act of breeding to realize the envisioned variety. The path to sculpting a unique strain isn't a mere dalliance with a few different varieties; it's a rigorous endeavor demanding an understanding of diverse breeding techniques and the myriad attributes inherent in cannabis plants.