เติบโตร่วมกันเพื่อโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาร้านค้าของเรา

  Ec/ Ph What Is It & How To Control It?

  Mastering EC and pH - The Key to Nutrient Management

  Introduction: EC (Electrical Conductivity) and pH are crucial parameters in nutrient solution management. This article elucidates what EC and pH are, their importance, and how to control them for optimal plant growth.

  Key Points:

  1. Understanding EC and pH: EC measures nutrient concentration, while pH affects nutrient availability.
  2. Monitoring and Adjusting: Regular monitoring and adjusting of EC and pH levels are essential for healthy plant growth.
  3. Tools and Techniques: Discusses the tools and techniques for accurate measurement and adjustment of EC and pH.