เติบโตร่วมกันเพื่อโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาร้านค้าของเรา

    Totem Fertilizer & Feedback

    Totem Fertilizer, birthed in 2023 in Thailand by Thai Sticky Crew, is a 100% organic, handcrafted fertilizer brand tailored for cannabis, ornamental plants, and more.

    Usage Instructions: For optimum results, blend Totem dry fertilizer with your soil prior to transplanting. Although topping your pots is an option, mixing it in advances microbial development, especially when paired with our liquid products.

    Feedback Corner: We invite all Totem users to share their feedback on this page. Your experiences help us grow and refine our offerings. Whether it's results you've witnessed or suggestions for new products, we're all ears.

    Contact us for more information or to share your insights and become a part of the Totem community.