เติบโตร่วมกันเพื่อโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาร้านค้าของเรา

  Minerals

  The Mineral Route: Understanding Mineral Fertilizers

  Introduction: Mineral fertilizers, though derived from natural mineral deposits, require an industrial process facilitated by the petrochemical industry to become available for plant uptake.

  Drawbacks:

  1. Not Fully Organic: Unlike organic fertilizers, mineral fertilizers don’t contribute to soil organic matter.
  2. Dependency on Petrochemicals: The need for industrial processing using petrochemicals deviates from the natural, organic approach.
  3. Lesser Microbial Activity: They don't foster microbial life, which is essential for a healthy soil ecosystem.