เติบโตร่วมกันเพื่อโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาร้านค้าของเรา

  Regular, Feminized, Auto

  Seed Types: Regular, Feminized, and Auto

  Introduction: Understanding the different types of cannabis seeds helps growers make informed decisions. This article explores regular, feminized, and autoflowering seeds, explaining their unique characteristics and benefits.

  Types:

  1. Regular Seeds: Produce both male and female plants, ideal for breeding purposes.
  2. Feminized Seeds: Genetically altered to produce female plants only, suitable for straightforward cultivation.
  3. Autoflowering Seeds: Independent of light cycles, these seeds are easy to grow and have a quick turnaround.
  4. Hermaphrodite Seeds:The ladyboys of the cannabis seeds