เติบโตร่วมกันเพื่อโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาร้านค้าของเรา

  What Mean F1, F2, F3,F4

  Breeding Basics: Understanding F1, F2, F3, F4 Generations

  Introduction: In breeding terminology, F1, F2, F3, F4, etc., refer to the different generations of bred plants. This article demystifies these terms, aiding breeders in understanding the genetic stability and traits carried forward in each generation.

  Generations:

  1. F1 Generation: The first cross between two genetically distinct plants.
  2. F2 Generation: Offspring of self or cross-pollinated F1 plants.
  3. F3, F4, and Beyond: Each subsequent generation tends to stabilize the traits more, with F4 being a desirable level of stabilization for consistent cultivation.

  Each of these generations has its importance in breeding, however, working with F4 regular seeds is often recommended for more predictable and stable traits in cannabis cultivation.